Monday, 1 September 2014

Sep 2014 - Week 1

srI: 
srImathE satakOpAya nama:  
srImathE rAmAnujAya nama:  
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 


  • Tuesday 2nd - AvaNi anusham - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Monday 1st - AvaNi visAkam - thiruviruththam gOshti and sARRumuRai 


adiyen sarathy ramanuja dasan
 srIvaishNava education portal - http://pillai.koyil.org