Sunday, 26 June 2016

June 2016 - Week 5

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

 • Thursday 30th - Ani bharaNi, EkAdhaSi
  • Morning
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL and ubhaya nAchchiyArs
   • SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - puRappAdu (inside the temple due to road works) for Adhi kESava perumAL and ubhaya nAchchiyArs with nAnmugan thiruvanthAdhi
 • Wednesday 29th - Ani aSwini
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 28th - Ani rEvathi
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 27th - Ani uthrattAdhi
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Sunday 26th - Ani pUrattAdhi
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

Sunday, 19 June 2016

June 2016 - Week 4

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama: • Saturday 25th - Ani sathayam
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, mUnRAm thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Friday 24th - Ani avittam
  • Morning 
   • thirumanjanam for thAyAr
   • SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti followed by thAyAr in Unjal (jhUlA) dharSan
 • Thursday 23rd - Ani sravaNam
  • Morning 
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL and ubhaya nAchchiyArs
   • SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi
  • Evening - puRappAdu for Adhi kESava perumAL and ubhaya nAchchiyArs with mudhal thiruvanthAdhi gOshti
 • Wednesday 22nd - Ani uthrAdam
  • Morning - SrI bhAshya upanyAsam by SrI u vE bharathan swamy at kUraththAzhwAn sannidhi (for the next 12 days)
  • Evening - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 21st - Ani pUrAdam, kOdai uthsavam day 5
  • Afternoon
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, sEnai mudhaliyAr and emperumAnAr puRappAdu to nandhavanam (garden) behind emperumAnAr avathAra sthala maNdapam
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, sEnai mudhaliyAr and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, sEnai mudhaliyAr and emperumAnAr return to temple
 • Monday 20th - Ani thirumUlam, kOdai uthsavam day 4
  • Afternoon
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr and mAmunigaL puRappAdu to nandhavanam (garden) behind emperumAnAr avathAra sthala maNdapam
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs,emperumAnAr and mAmunigaL
   • thiruppAvai, upadhESa raththina mAlai, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • thiruvAimozhi nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr and mAmunigaL return to temple
 • Sunday 19th - Ani kEttai, kOdai uthsavam day 3
  • Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6298060297446083825 - Thanks to yathirAj swamy
  • Afternoon
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thoNdaradippodi AzhwAr and emperumAnAr puRappAdu to nandhavanam (garden) behind emperumAnAr avathAra sthala maNdapam
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thoNdaradippodi AzhwAr and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thirumAlai gOshti and sARRumuRai
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thoNdaradippodi AzhwAr and emperumAnAr return to temple
adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

Sunday, 12 June 2016

June 2016 - Week 3

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:


 • Saturday 18th - Ani anusham (nAthamunigaL), kOdai uthsavam day 2
  • Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6297686677491927777 - Thanks to yathirAj swamy
  • Afternoon
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nAthamunigaL and emperumAnAr puRappAdu to nandhavanam (garden) behind emperumAnAr avathAra sthala maNdapam
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nAthamunigaL and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, kOyil thiruvAimozhi, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nAthamunigaL and emperumAnAr return to temple
 • Friday 17th - vaikAsi visAgam, kOdai uthsavam day 1
  • Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6297316399100483313 - Thanks to ranganAthan swamy
  • Afternoon
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nammAzhwAr and emperumAnAr puRappAdu to nandhavanam (garden) behind emperumAnAr avathAra sthala maNdapam
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nammAzhwAr and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu and thiruviruththam gOshti and sARRumuRai
   • Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs, nammAzhwAr and emperumAnAr return to temple
 • Thursday 16th - vaikAsi swAthi, vasanthOthsavam day 5
  • Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumurai
 • Wednesday 15th - vaikAsi chithrai, vasanthOthsavam day 4
  • Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumurai
 • Tuesday 14th - vaikAsi hastham, vasanthOthsavam day 3
  • Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumurai
 • Monday 13th - vaikAsi uthram, vasanthOthsavam day 2
  • Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumurai
 • Sunday 12th - vaikAsi pUram, vasanthOthsavam day 1
  • Evening
   • thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumurai

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

Sunday, 5 June 2016

June 2016 - Week 2

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:


 • Saturday 11th - vaikAsi magam - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, nAnmugan thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai 
 • Friday 10th - vaikAsi Ayilyam 
  • Morning - thirumanjanam for thAyAr
  • Evening -  puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti. Followed by thAyAr in Unjal/jhUlA dharSan.
 • Thursday 9th - vaikAsi pUsam - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai 
 • Wednesday 8th - vaikAsi punarpUsam
  • Morning - thirumanjnam for SrI rAma parivAr
  • Evening - puRppAdu for SrI rAma parivAr with perumAL thirumozhi gOshti
 • Tuesday 7th - vaikAsi thiruvAdhirai
  • Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6293606819166887537 - Thanks to rukmiNi ammangar
  • Morning
   • perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr arrive at avathAra maNdapam
  • Noon
   • gadhya thrayam recital 
   • satha kalasa thirumanjanam for perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr
   • thiruppAvai, sthOthra rathnam, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRppAdu for perumAL, ubhaya nAchchiyArs, emperumAnAr with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti
  • Night
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, kOyil thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 6th -  vaikAsi mrgaSIrsham - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai 
 • Sunday 5th -  vaikAsi rOhiNi - thiruppallANdu, thiruvEnkatap paththu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, amalanAdhipirAn gOshti and sARRumuRai  

adiyen sarathy ramanuja dasan


pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

Wednesday, 1 June 2016

June 2016 - Week 1

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

 • Saturday 4th -  vaikAsi kArthigai - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thirukkuRunthANdagam and thirunedunthANdagam gOshti and sARRumuRai  
 • Friday 3rd - vaikAsi bharaNi 
  • Morning - thirumanjanam for thAyAr
  • Evening - puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti followed by thAyAr in Unjal (jhUlA/swing) dharSan.
 • Thursday 2nd - vaikAsi aSwini - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu and rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai  
 • Wednesday 1st - vaikAsi rEvathi - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu and rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai 

adiyen sarathy ramanuja dasan


pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org