Archives (PDF)

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:  

srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:   
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam  
ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்


  •  2013

adiyen sarathy ramanuja dasan


No comments:

Post a Comment