Thursday, 20 June 2013

June 2013

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

Adhi kEsavan with ubaya nAchiyArs, emperumAnAr - srIperumbUthUr


srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்  • Sunday 30th June - (Ani uthrattAdhi) - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai, Azhi mazhaik kaNNA (thiruppAvai 4) continuous pArAyaNam for 12 hrs @ srI vENu gOpAlan sannidhi praying for rain
 • Saturday 29th June - (Ani purattAdhi) - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Friday 28th June - (Ani sathayam) - thAyAr puRappAdu -  siRiya thirumadal gOshti and sARRumuRai
 • Thursday 27th June - (Ani avittam) - bhUthathAzhwAr - iraNdAm thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 26th June - (Ani thiruvONam) - Adhi kEsava perumAL with ubhaya nAchiyArs puRappAdu - mudhal thiruvanthAdhi gOshti
 • Tuesday 25th June - (Ani uthrAdam) - ALavandhAr - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 24th June - (Ani pUrAdam) - kOdai uthsavam 5 (sARRumuRai)
  • thirumanjanam - perumAL with ubhaya nAchiyArs, sEnai mudhaliyAr, emperumAnAr
  • thiruppAvai gOshti, sARRumuRai


  • Unjal sEvai

  • rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti, sARRumuRai
 
  • return (puRappAdu) to sannidhi


 • Sunday 23rd June - (Ani thirumUlam) - kOdai uthsavam 4
  • thirumanjanam - perumAL with ubhaya nAchiyArs, emperumAnAr, maNavALa mAmunigaL
  • thiruppAvai gOshti, sARRumuRai
  • Unjal sEvai
  • thiruvAimozhi nURRanthAdhi gOshti, sARRumuRai
  • return (puRappAdu) to sannidhi
 • Saturday 22nd June - (Ani kEttai) - kOdai uthsavam 3
  • thirumanjanam - perumAL with ubhaya nAchiyArs, thoNdaradippodi AzhwAr, emperumAnAr
  • thiruppAvai gOshti, sARRumuRai
  • Unjal sEvai
  • thirumAlai gOshti, sARRumuRai
  • return (puRappAdu) to sannidhi
 • Friday 21st June - (Ani anusham) - kOdai uthsavam 2 and nAthamunigaL sARRumuRai
emperumAnAr in Unjal sEvai

divine dharshan of emperumAnAr during purappAdu
  • thirumanjanam - perumAL, ubhaya nAchiyArs, nAthamunigaL, emperumAnAr
  • thiruppAvai gOshti, sARRumuRai
  • kaNNinuN chiru thAmbu, kOil thiruvAimozhi, rAmAnusa nURRanthAdhi - munnadi, pinnadi
  • perumAL mariyAdhai to nAthamunigaL and emperumAnAr
  • nAthamunigaL pAsuram in upadhEsa rathina mAlai
  • sARRumuRai
  • nAthamunigaL vAzhi thirunAmam 
  • return (puRappAdu) to sannidhi
 • Thursday 20th June - (Ani visAkam) - kOdai uthsavam 1 - kOdai uthsava mandapam  


  • thriumanjanam - perumAL, ubhaya nAchiyArs, nammAzhwAr, emperumAnAr 
  • thiruppAvai gOshti, sARRumuRai
  • Unjal sEvai for perumAL, ubhaya nAchiyArs, emperumAnAr
  • thiruvirutham gOshti, sARRumuRai
  • puRappAdu (return) to sannidhi
 • Wednesday 19th June - (Ani swAthi) - vasanthOthsavam sARRumuRai and periyAzhwAr sARRumuRai
  • thiruppAvai gOshti
  • thiruppallANdu, periyAzhwAr thirumozhi - munnadi pinnadi
  • kaNNinuN chiru thAmbu, kOyil thiruvAimozhi - munnadi pinnadi
  • perumAL mariyAdhai to periyAzhwAr and emperumAnAr
  • periyAzhwAr pAsurams in upadhEsa rathina mAlai
  • sARRumuRai
  • periyAzhwAr vAzhi thirunAmam 
 • Tuesday 18th June - (Ani - chithrai) - vasanthOthsavam 4 - same as yesterday
 • Monday 17th June - (Ani - hastham)  - vasanthOthsavam 3 - same as yesterday
 • Sunday 16th June - (Ani - uthram) - vasanthOthsavam 2 - same as yesterday
 • Saturday 15th June, 2013 (Ani - pUram - month beginning) - vasanthOthsavam starts
  • vasanthOthsavam (15th - 19th, June)
   • maNdapa thirumanjanam - kEsava perumAL, ubhaya nAchiyAr, emperumAnAr (4pm)
   • thiruppAvai sEvAkAlam (5.30 pm)
   • thiruppAvai sARRumurai (7pm)

adiyen sarathy ramanuja dasan

1 comment:

 1. Swamin, wonderful - you are doing great service to our sampradhayam - S. Sampathkumar

  ReplyDelete