Thursday, 7 November 2013

November 7th 2013 - aippasi thirumUlam

srI: srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 

srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam 

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 
 


  • Morning    • thiruppAvai, upadhEsa rathina mAlai, thiruvAimozhi nURRanthAdhi, yathirAja vimsathi gOshti and sARRumuRai, varavaramuni shathakam recitation during prasAdham distribution
 perumAL's srI satagOpam arriving from temple to honour the mahAchAryas
    • srI U.vE. Dr M Varadharajan swamy's thirumAl perumai book released by srImath paramahamsa ithyAdhi gOvindha yathirAja jIyar swamy and first copy received by srImath paramahamsa ithyAdhi appan parakAla embAr jIyar swamy.


    • thiruvAimozhi 10th centum gOshti and sARRumuRai, pUrva/utthara dhinacharyai recitation during prasAdham distribution
    • emperumAnAr returns to AsthAnam (his sannidhi) - EkAntha sEvai
adiyen sarathy ramanuja dasan  No comments:

Post a Comment