Tuesday, 28 January 2014

January 2014 - Week 5

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:  


srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:   
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam  
ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்


   • puRappAdu (inside the temple) for Adhi kEsava perumAL, ubhaya nAchiyArs and yathirAja nAtha valli thAyAr
   • thAyAr - Unjal (jhUla sEvai)

 • Thursday 30th - uthrAdam - thai amAvAsyai
  • Morning - thiruvallikkENi - srI vAnamAmalai mutt - 27th pattam chinna rAmAnuja jIyar thIrtham (thiruvadhyayanam)

  •  srIperumbUthUr
   • Morning
    • Adhi kEsava perumAL and ubhaya nAchiyArs thirumanjanam
   • Evening
    • Adhi kEsava perumAL and ubhaya nAchiyArs puRappAdu with mudhal thiruvanthAdhi gOshti. 

   • mAmunigaL mangaLAsAsanam inside the temple with dhAti panchakam and yathirAja vimsathi
 mangaLAsAsanam completion
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRu thAmbu and upadhEsa rathina mAlai gOshti and sARRumuRai in emperumAnAr sannidhi
   • thiruvAimozhi nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai in mAmunigaL sannidhi
 • Monday 27th - EkAdhasi - kEttai
  • Adhi kEsava perumAL and nAchiyArs puRappAdu with thirumAlai gOshti
 • Sunday 26th - anusham - thiruviruththam gOshti and sARRumuRai

adiyen sarathy ramanuja dasan


No comments:

Post a Comment