Sunday, 29 June 2014

June 2014 - Week 5

srI:
srImathE satakOpAya nama: 
srImathE rAmAnujAya nama: 
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 


  • Monday - Ani pushyam (pUsam) - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Sunday - Ani (no nakshathram) - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai

Note: Since jyEshtAbishEkam is performed, no puRappAdu until kOdai (summer) uthsavam for Adhi kEsava perumAL.


adiyen sarathy ramanuja dasan


No comments:

Post a Comment