Sunday, 29 November 2015

November 2015 - Week 5

srI:
srImathE satakOpAya nama:

srImathE rAmAnujAya nama:  
srImath varavaramunayE nama:  
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

  • Monday 30th - kArthigai pUsam, thiruvAimozhi nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Sunday 29th - kArthigai punarpUsam, srI rAma parivAr vana bhOjana uthsavam - puRappAadu for srI rAma parivAr 
adiyen sarathy ramanuja dasan


archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) -
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) -
http://acharyas.koyil.org

srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

No comments:

Post a Comment