Sunday, 14 August 2016

August 2016 - Week 3

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:
 • Friday 19th - AvaNi sathayam, SrI rAma parivAr bAlAlayam day 1
  • Morning - thirumanjanam for thAyAr
  • Evening -  SrI rAma parivAr bAlAlayam 
   • ankurArpaNam
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thambu, thiruvAimozhi gOshti 
   • SrI rAma parivAr arrives at yAga sAlai
   • hOmam, pUrNAhuthi
   • sARRumuRai
 • Thursday 18th - AvaNi avittam, paurNami
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs 
  • Evening - puRappAdu  for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs with iraNdAm thiruvanthAdhi gOshti
 • Wednesday 17th - AvaNi SravaNam, mAsa pravESam
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs 
  • Evening - puRappAdu  for Adhi kESava perumAL, ubhaya nAchchiyArs with mudhal thiruvanthAdhi gOshti
 • Tuesday 16th - Adi uthrAdam -  ALavandhAr thirunakshathra mahOthsavam day 10
  • Morning
   • thirumanjanam for ALavandhAr and emperumAnAr
   • thiruppAvai, chathu:SlOkI and sthOthra rathnam gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ALavandhAr and emperumAnAr with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti
   • thiruppallANdu,  kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai 
 • Monday 15th - Adi pUradam -  ALavandhAr thirunakshathra mahOthsavam day 9 -  thiruppallANdu,  kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai 
 • Sunday 14th - Adi thirumUlam, EkAdhaSi, ALavandhAr thirunakshathra mahOthsavam day 8
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESava perumAL and ubhaya nAchchiyArs, followed by thirumanjanam for mAmunigaL
  • Evening
   • mAmunigaL mangaLAsAsanam inside the temple with dhAtI panchakam, yathirAja vimSathi gOshti
   • thiruppallANdu,  kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai  at emperumAnAr sannidhi
   • thiruvAimozhi nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai  at mAmunigaL sannidhi
adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

No comments:

Post a comment