Wednesday, 1 August 2018

August 2018

SrI:   SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:   SrImath varavaramunayE nama:   SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

 • Friday 31st - AvaNi aSwini
  • Morning - thirumanjanam for thAyAr
  • Evening - puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti followed by thAyAr in Unjal (swing) dharSan
 • Thursday 30th - AvaNi rEvathi -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 29th - AvaNi uthrattAdhi -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 28th - AvaNi pUrattAdhi -  thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 27th - AvaNi sathayam - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, mUnRAm thiruvandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Sunday 26th - AvaNi avittam, pavithrOthsavam day 5
  • Morning
   • hOmam, pUrNAhuthi, sARRumuRai
  • Afternoon
   • thirumanjanam for perumAL, ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for perumAL, ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi 9th and 10th centums gOshti
   • hOmam and pUrNAhuthi
   • perumAL, ubhaya nAchchiyars, emperumAnAr, kumbam puRappAdu around the sannidhi and return to their sannidhi.
   • thirumanjanam for perumAL, ubhaya nAchchiyars with pancha SAnthi recital
   • vEdham sARRumuRai
   • thiruvAimozhi sARRumuRai
 • Saturday 25th - AvaNi thiruvONam, pavithrOthsavam day 4
  • Morning
   • emperumAnAr arrives at mirror room
  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr with nAnmugan thiruvandhAdhi gOshti
   • hOmam and pUrNahuthi
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Friday 24th - AvaNi uthrAdam, pavithrOthsavam day 3
  • Morning
   • emperumAnAr arrives at mirror room
  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr with mUnRAm thiruvandhAdhi gOshti
   • hOmam and pUrNahuthi
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Thursday 23rd - AvaNi pUrAdam, pavithrOthsavam day 2
  • Morning
   • emperumAnAr arrives at mirror room
  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr with iraNdAm thiruvandhAdhi gOshti
   • hOmam and pUrNahuthi
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 22nd - AvaNi pUrAdam, EkAdhaSi, pavithrOthsavam day 1
  • Morning
   • thirumanjanam in all sannidhis
   • thirumanjanam for emperumAnAr
   • pavithram adorning in all sannidhis
  • Evening
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and emperumAnAr with mudhal thiruvandhAdhi gOshti
   • hOmam and pUrNahuthi
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 21st - AvaNi mUlam 
  • Morning 
   • thirumanjanam for maNavALa mAmunigaL
   • thiruppAvai, upadhEsa raththina mAlai, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for maNavALa mAmunigaL with rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti 
   • mAmunigaL mangaLASAsanam inside the temple with dhAtI panchakam and yathirAja vimSathi gOshti 
   • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, upadhESa raththina mAlai gOshti and sARRumuRai at emperumAnAr sannidhi
   • thiruvAimozhi nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai at mAmunigaL sannidhi
   • pavithrOthsavam - vEdhArambham, ankurArpaNam
 • Monday 20th - AvaNi kEttai -  thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thirumAlai gOshti and sARRumuRai
 • Sunday 19th - AvaNi anusham -  thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Saturday 18th - AvaNi visAgam -  thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruviruththam gOshti and sARRumuRai
 • Friday 17th - AvaNi swAthi, mAsa pravESam
  • Morning
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs
   • thirumanjanam for yathirAja nAtha vallith thAyAr
  • Evening
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs with mudhal thiruvandhAdhi gOshti 
   • Return to temple
   • puRappAdu for  Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thAyAr inside the temple
   • thAyAr in Unjal (Swing) dharSan
 • Thursday 16th - Adi chithrai - thiruvEngadap paththu, kaNNinuN chiRuth thAmbu gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 15th - Adi hastham - thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 14th - Adi uthram - thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 13th - thiruvAdip pUram, ANdAL day 10
  • Morning 
   • thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs, ANdAL and emperumAnAr
   • thiruppAvai, thiruppallANdu, nAchchiyAr thirumozhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL, ANdAL and emperumAnAr with nAchchiyAr thirumozhi gOshti
   • Return to temple
   • perumAL/ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi and emperumAnAr in their side
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Sunday 12th - Adi magam, ANdAL day 9
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with thirukkuRunthANdagam, thirunedunthANdagam gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Saturday 11th - Adi Ayilyam, ANdAL day 8, amAvASyai
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ANdAL with periya thirumadal gOshti
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL 
 • Friday 10th - Adi pUsam, ANdAL day 7
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with thiruvezhukURRirukkai, siRiya thirumadal gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
  • aNNA sannidhi (Adi pUsam celebrations)
   • Morning - thirumanjanam for yathOkthakAri perumAL, ubhaya nAchchiyArs, ANdAL, kaNNan, aNNA. thiruppallANdu, thirruppaLLiyezhuchchi, thiruppAvai gOshti and sARRumuRai.
   • Afternoon - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, kOyil thiruvAimozhi, rAmAnusa nURRandhAdhi, upadhESa raththina mAlai gOshti
   • Night - sARRumuRai
 • Thursday 9th - Adi punarpUsam, ANdAL day 6
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with thiruvAsiriyam, periya thiruvandhAdhi gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 8th - Adi thiruvAdhirai, ANdAL day 5
  • Afternoon - thirumanjanam for ANdAL and emperumAnAr followed by thiruppAvai, sthOthra rathnam, yathirAja vimSathi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL and emperumAnAr with thiruviruththam gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL  
   • ANdAL in Unjal dharSan with emperumAnAr on her side
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Tuesday 7th - Adi rOhiNi/mrgaSIrsham, ANdAL day 4, EkAdhaSi
  • Morning - thirumanjanam for Adhi kESavap perumAL, ubhaya nAchchiyArs and ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kESavap perumAL and ANdAL with nAnmugan thiruvandhAdhi gOshti
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL 
 • Monday 6th - Adi kArthigai, ANdAL day 3
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with mUnRAm thiruvandhAdhi gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Sunday 5th - Adi bharaNi, ANdAL day 2
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with iraNdAm thiruvandhAdhi gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Saturday 4th - Adi bharaNi, ANdAL day 1
  • Morning - thirumanjanam for ANdAL followed by thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
   • puRappAdu for ANdAL with mudhal thiruvandhAdhi gOshti
   • mAlai mARRal (garland exchange) between ANdAL and perumAL
   • ANdAL in Unjal dharSan in front of emperumAnAr sannidhi
   • thirupallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai
 • Friday 3rd - Adi aSwini
  • Morning - thirumanjanam for thAyAr
  • Evening - puRappAdu for thAyAr inside the temple with siRiya thirumadal gOshti followed by thAyAr in Unjal (swing) dharSan
 • Thursday 2nd - Adi uthrattAdhi - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Wednesday 1st - Adi uthrattAdhi - thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, rAmAnusa nURRandhAdhi gOshti and sARRumuRai


adiyen sarathy ramanuja dasan


archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) - http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) - http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal - http://pillai.koyil.org

No comments:

Post a Comment