Sunday, 25 August 2013

August 2013 - Week 5

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 


srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 
  


emperumAnAr
aruLicheyal gOshti during puRappAdu
      • Inside temple - kOil thiruvAimozhi munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai
  • Friday 30th - AvaNi mrugasIrsham

balarAmAnuja (kaNNan), Adhi kEsavan, srI rAmAnuja
 
 thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar - with emperumAnAr's bahumAnam
 varthamAna (current) embAr jIyar swamy

appan thiruvEnkata embAr jIyar with his thiruvAdhana perumAL
 thiruvAimozhi gOshti
 thiruvAimozhi gOshti
  • Monday 26th - AvaNi aswini - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Sunday 25th - AvaNi rEvathi - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai

adiyen sarathy ramanuja dasan

No comments:

Post a Comment