Sunday, 1 September 2013

September 2013 - Week 1

srI:

srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:

kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 
  

Adhi kEsvan with ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr during uRiyadi puRappAdu

  • Saturday 7th - AvaNi hastham - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Friday 6th - AvaNi uthram - thAyar puRappAdu inside the temple with siriya thirumadal gOshti
  • Thursday 5th - AvaNi pUram, amAvAsyai - thiruppallANdu, kaNNinuN chiru thAmbu, nAchiyAr thirumozhi - munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai. No amAvAsyai puRappAdu due to road repair.
  • Wednesday 4th - AvaNi magam
    • srIperumbUthUr - nAnmugan thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai
    • thirumazhisai - thirucchantha viruththam gOshti and sARRumuRai
thirumazhisai AzhwAr - thirumazhisai
adiyen sarathy ramanuja dasan

No comments:

Post a comment