Saturday, 28 September 2013

September 2013 - Week 5

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama: 

srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam 

ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 
 
mudhaliyANdAn - mAmunigaL - purushamangalam (pEttai) on purattAsi punarpUsam
  • Monday 30th - purattAsi pUsam (pushyam) - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
     
  • Sunday 29th 
      • thiruvAimozhi 9th/10th centums (paththu), rAmAnusa nURRanthAdhi, upadhEsa rathina mAlai gOshti and sARRumuRai
 srI vAnamAmalai mutt - thiruvArAdhanam - kOil AzhwAr      • emperumAnAr mAlai/parivattam - prasAdham
ponnadikkAl jIyar with emperumAnAr mAlai/parivattam prasAdham

adiyen sarathy ramanuja dasan

No comments:

Post a Comment