Sunday, 2 February 2014

Feb 2014 - Week 2

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:  


srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:   
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam  
ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்    • thiruppallANdu, thiruppAvai, periya thirumozhi 1st four centums

    • vAhana puRappAdu (chandhra prabhai) around the town with thiruviruththam gOshti


    • return to mAmunigaL sannidhi (thiruvAimozhi maNdapam) followed by iyal sARRumuRai

    • thiruvAimozhi 5th centum gOshti and sARRumuRai

    • EkAntha sEvai

  • Afternoon
   • thirumanjanam for Adhi kEsava perumAL with ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai

  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kEsava perumAL with ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti
 • Wednesday 5th - thai asvini

    • vAhana puRappAdu around the town with mUnRAm thiruvanthAdhi gOshti
    • return to mAmunigaL sannidhi (thiruvAimozhi maNdapam) followed by iyal sARRumuRai
    • thiruvAimozhi 3rd centum gOshti and sARRumuRai
   • EkAntha sEvai
 • Tuesday 4th - thai rEvathi - rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
 • Monday 3rd - thai uthrattAdhi
    • vAhana puRappAdu around the town with mudhal thiruvanthAdhi gOshti

    • return to mAmunigaL sannidhi (thiruvAimozhi maNdapam) followed by iyal sARRumuRai

    • thiruvAimozhi 1st centum gOshti and sARRumuRai

    • EkAntha sEvai
 • Sunday 2nd - thai sathayam/pUrattAdhi -  mUnRAm thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai

2 comments: