Sunday, 16 February 2014

Feb 2014 - Week 4

srI:

srImathE satagOpAya nama: 
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:  

  srIman mahAbhUthapurE srImadh kEsava yajvana:
kAnthimathyAm prasUdhAya yathirAjAya mangaLam  ஸ்ரீமந் மஹாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஞ்வந:
காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்
   • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai  • Evening
   • puRappAdu for Adhi kEsava perumAL, srI dhEvi, bhU dhEvi, ANdAL, yathirAjanAthavalli thAyAr, emperumAnAr inside the temple
   • thiruvArAdhanam at thanga maNdapam for all

   • prasAdha viniyOgam
adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://sriperumbuthur.blogspot.com/

pramEyam (goal) - http://koyil.org
pramANam (scriptures) -
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) -
http://guruparamparai.wordpress.com

No comments:

Post a comment