Friday, 2 May 2014

May 2014 - Week 1

srI:  
srImathE satagOpAya nama:   
srImathE rAmAnujAya nama:   
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

No comments:

Post a comment